ใบสมัครสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนออนไลน์

Posted on Leave a comment

ท่านที่สมัครสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) อย่าลืมนะครับ ท่านต้องชำระค่าบำรุงชมรมฯรายปีด้วย ช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี ท่านสามารถโอนเงินบำรุงชมรมฯรายปีๆ ละ 200 บาท ทางบัญชีชมรมพัฒนาชุมชน ธนาคารกรุงไทย สาขาบางระกำ เลขที่บัญชี  624-0-25127-5  เสร็จแล้วแจ้งการโอนเงินที่  http://member.nengnengneng.net/pattana-fee/

สมัครอบรมออนไลน์รุ่นขอนแก่น

Posted on 6 Comments

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  กำหนดจัดการฝึกอบรมในหลักสูตร  “เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และการจัดสวัสดิการ”  โดยกำหนดจัดดังนี้ รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  25 – 28  สิงหาคม  2559  ณ  โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น >> ปิดรับสมัคร <<        

2004

ค่าบำรุงชมรม

Posted on Leave a comment

เงินค่าบำรุงชมรมฯ  จำนวน  200  บาท  แบ่งให้ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดที่ท่านทำงานอยู่จำนวน  100  บาท  แบ่งให้ชมรมฯ ภาคจำนวน  50  บาท  และแบ่งให้ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  จำนวน  50  บาท  โอนเงินค่าบำรุงชมรมฯ ปีละ  200  บาทได้ตามที่ผู้ประสานงานจังหวัดของท่านแจ้ง

014

สั่งซื้อคัมภีร์เบี้ยยังชีพ

Posted on Leave a comment

หนังสือคัมภีร์เบี้ยยังชีพ  ราคา  450  บาท (รวมค่าส่ง) ท่านสามารถสั่งซื้อได้โดยการโอนเงินไปที่บัญชีชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ธนาคารกรุงไทย  สาขาบางระกำ  เลขที่บัญชี  624-0-25127-5  แล้วก็มากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้